tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Γραφείο Διασύνδεσης (8232)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ


Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών διάρκειας 8 μηνών, ειδικότητας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 25/02/2019. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας

Πληροφορίες στα συνημμένα έντυπα.

Επισύναψη: 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
 
 

Additional Info

 • Ημ.Λήξης Αιτήσεων 25/02/2019
 • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ


Η ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών διάρκειας 8 μηνών, ειδικότητας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 25/02/2019. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας

Πληροφορίες στα συνημμένα έντυπα.

Επισύναψη: 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΘΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
 
 

Additional Info

 • Ημ.Λήξης Αιτήσεων 25/02/2019
 • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                                                ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 12 Φεβρουαρίου 2019
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ταχ.Διευθ.: Θεσσαλονίκης 12 Πολύγυρος
Ταχ.Κώδικας: 63100
Πληροφορίες: Μαρία Λαμπριανού
Τηλέφωνο: 2310285163, 2371022060
FAX: 2310251892
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ
ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία
2014-2020», με κωδ. ΣΑ ΕΠ0081_2017ΕΠ00810068 και κωδ. MIS (ΟΠΣ) 5007784, ΠΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ .

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε


Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τρεις μήνες με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και εφόσον επαρκούν οι διαθέσιμες πιστώσεις.

 • ΠΕ Αρχαιολόγοι με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία
 • ΔΕ Εργατοτεχνίτες με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές εργασίες και ελλείψει αυτών με εξειδίκευση σε οικοδομικές εργασίες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 12 Τ.Κ.63100, απευθύνοντάς την στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (Επιτροπή πρόσληψης Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού) υπόψη κ. Λαμπριανού Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2371022060), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 18-2-2019 έως 22-2- 2019).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ

Ο Προϊστάμενος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

 

Additional Info

 • Ημ.Λήξης Αιτήσεων 22/02/2019
 • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                                                ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 12 Φεβρουαρίου 2019
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ταχ.Διευθ.: Θεσσαλονίκης 12 Πολύγυρος
Ταχ.Κώδικας: 63100
Πληροφορίες: Μαρία Λαμπριανού
Τηλέφωνο: 2310285163, 2371022060
FAX: 2310251892
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ
ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία
2014-2020», με κωδ. ΣΑ ΕΠ0081_2017ΕΠ00810068 και κωδ. MIS (ΟΠΣ) 5007784, ΠΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ .

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε


Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τρεις μήνες με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και εφόσον επαρκούν οι διαθέσιμες πιστώσεις.

 • ΠΕ Αρχαιολόγοι με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία
 • ΔΕ Εργατοτεχνίτες με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές εργασίες και ελλείψει αυτών με εξειδίκευση σε οικοδομικές εργασίες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 12 Τ.Κ.63100, απευθύνοντάς την στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ και ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (Επιτροπή πρόσληψης Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού) υπόψη κ. Λαμπριανού Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2371022060), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 18-2-2019 έως 22-2- 2019).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ

Ο Προϊστάμενος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

 

Additional Info

 • Ημ.Λήξης Αιτήσεων 22/02/2019
 • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8-Άλιμος
Τ.Κ. : 17456

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019
(Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018)

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση
Απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για ανάγκες καθαριότητας
των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 25
παρ. 9, του Ν. 4440/2016)

 

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων (500) ατόμων τετράωρης απασχόλησης 24/μηνης διάρκειας (και όχι πέραν της 2/7/2021) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ. εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου

Οι υποψήφιοι, πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Ειδικότερα για τους υποψήφιους των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) είναι απαραίτητο να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
1. Πότε και πως υποβάλλονται οι αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επισημάνσεις:
▪ Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία που θα ορισθεί με Ανακοίνωση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ δεν είναι δυνατή.
▪ Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται εντός της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην αρμόδια υπηρεσία στη διεύθυνση: Διεύθυνση Διοικητικού ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συνημμένα στην υπογεγραμμένη εκτυπωθείσα αίτησή τους.

Υποχρεωτικά στο φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφονται: τα στοιχεία του αιτούντος και ο αριθμός πρωτοκόλλου, με την ένδειξη “Αίτηση για την ανακοίνωση της υπ' αρ.πρωτ. ΣΟΧ1/2019 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018)”.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση της ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός ορισθείσας προθεσμίας συνεπάγεται
την απόρριψη των υποψηφίων.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Για να δείτε το Παράρτημα ΣΟΧ πατήστε εδώ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΟΑΕΔ
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

Additional Info

 • Ημ.Λήξης Αιτήσεων -
 • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8-Άλιμος
Τ.Κ. : 17456

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019
(Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018)

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση
Απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για ανάγκες καθαριότητας
των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 25
παρ. 9, του Ν. 4440/2016)

 

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων (500) ατόμων τετράωρης απασχόλησης 24/μηνης διάρκειας (και όχι πέραν της 2/7/2021) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ. εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου

Οι υποψήφιοι, πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Ειδικότερα για τους υποψήφιους των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) είναι απαραίτητο να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
1. Πότε και πως υποβάλλονται οι αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επισημάνσεις:
▪ Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία που θα ορισθεί με Ανακοίνωση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ δεν είναι δυνατή.
▪ Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται εντός της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην αρμόδια υπηρεσία στη διεύθυνση: Διεύθυνση Διοικητικού ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συνημμένα στην υπογεγραμμένη εκτυπωθείσα αίτησή τους.

Υποχρεωτικά στο φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφονται: τα στοιχεία του αιτούντος και ο αριθμός πρωτοκόλλου, με την ένδειξη “Αίτηση για την ανακοίνωση της υπ' αρ.πρωτ. ΣΟΧ1/2019 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018)”.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση της ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός ορισθείσας προθεσμίας συνεπάγεται
την απόρριψη των υποψηφίων.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Για να δείτε το Παράρτημα ΣΟΧ πατήστε εδώ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΟΑΕΔ
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

Additional Info

 • Ημ.Λήξης Αιτήσεων -
 • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων

 

εθνοσημο ΔΕΛΤΑ            kentro xalkhdonos       kek1

 

            ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ       

 

 

Από τις 28/01/2019 οι νέες αιτήσεις για προνοιακά αναπηρικά επιδόματα όπως και αιτήσεις παράτασης χορήγησης επιδομάτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος.

 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)

1.Αστυνομική Ταυτότητα (ή νομιμοποιημένο έγγραφο ανά περίπτωση για πολίτες τρίτων χωρών)

2.ΑΜΚΑ

3.Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού όπου ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος

4.E-mail και κινητό

5.Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους

6.Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, όπου προκύπτει η μόνιμη διαμονή στη χώρα.

7.Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

 

 • Για χορήγηση διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κτλ: 1) Γνωμάτευση ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου 2) Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου.
 • Για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία: 1) Για άμεσα ασφαλισμένους ως μισθωτούς (πρώην ΙΚΑ): βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα του ΟΑΕΔ 2) Για άμεσα ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους (πρώην ΟΑΕΕ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ κ.τ.λ) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν διακόψει την άσκηση επαγγέλματος ή βεβαίωση διαγραφής από τα μητρώα του ασφαλιστικού φορέα
 • Για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών-τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων: (για άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένους στο δημόσιο) Σε περίπτωση νοσηλείας, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το είδος της προνοιακής δομής (κλειστής ή ανοιχτής φροντίδας)
 • Για οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων: 1) Βεβαίωση φοίτησης (για άτομα από 19-25 ετών). 2) Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια αιτία από άλλη πηγή, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το ποσό που λαμβάνουν.
 • Για πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση: 1) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη του εξωιδρυματικού επιδόματος. 2) Βεβαίωση φοίτησης (για άτομα από 18 ετών και πάνω που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας)
 • Για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης : 1) Αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση εργασίας (για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονται ή επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που ασκούν την επιστήμη τους.) 2) Άνεργοι, ανασφάλιστοι: Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας. 3) Δικηγόροι: Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό σύλλογο ή Δικαστική ταυτότητα

 

Σε περίπτωση επιδείνωσης της υγείας ή νέας πάθησης: Πιστοποιητικό νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο και γνωμάτευση γιατρού, από την οποία να προκύπτει η νέα πάθηση ή βλάβη ή ουσιώδη επιδείνωση

 

Σε περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγο λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής: Γνωμάτευση επιτροπής (παλιά και καινούρια, αν υπάρχει). Η αίτηση υποβάλλεται 3 μήνες πριν από την λήξη της γνωμάτευσης ή μέχρι και 6 μήνες από την λήξη της γνωμάτευσης

 

Μπορεί να ζητηθούν κατά περίπτωση και εφόσον κριθεί απαραίτητο επιπλέον δικαιολογητικά

 

Σε περίπτωση που θα υποβάλει αίτηση τρίτο άτομο τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 

1. Νομιμοποιημένο έγγραφο όπως εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο σε ισχύ ή απόφαση δικαστικής συμπαράστασης

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, νομιμοποιημένο έγγραφο επιμέλειας παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (αφορά γονείς)

3. Αστυνομική Ταυτότητα (ή νομιμοποιημένο έγγραφο ανά περίπτωση για πολίτες τρίτων χωρών)

4. ΑΜΚΑ

5. E-mail και κινητό

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά Δευτέρα-Πέμπτη 09:00-14:00 στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χαλκηδόνος στο Δ.Κ Κουφαλίων, Φιλίππου 36 (κτίριο ΚΑΠΗ) τηλ. 2391051293 και στον ΟΠΕΚΑ 26ης Οκτωβρίου 54-56 Θεσσαλονίκη.

 

Υποσέλιδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

 

Additional Info

 • Ημ.Λήξης Αιτήσεων -
 • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων

      εθνοσημο ΔΕΛΤΑ                       kentro roma                 kek1

                 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

 

 

Δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων

 

Από τις 28/01/2019 οι νέες αιτήσεις για προνοιακά αναπηρικά επιδόματα όπως και αιτήσεις παράτασης χορήγησης επιδομάτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα με Παράρτημα Ρομά.

 

 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)

1.Αστυνομική Ταυτότητα (ή νομιμοποιημένο έγγραφο ανά περίπτωση για πολίτες τρίτων χωρών)

2.ΑΜΚΑ

3.Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού όπου ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος

4.E-mail και κινητό

5.Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους

6.Οι πολίτες άλλων χωρών, τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα, όπου προκύπτει η μόνιμη διαμονή στη χώρα.

7.Δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

 

 • Για χορήγηση διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος κτλ: 1) Γνωμάτευση ιατρού του Μεταμοσχευτικού Κέντρου 2) Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου.
 • Για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία: 1) Για άμεσα ασφαλισμένους ως μισθωτούς (πρώην ΙΚΑ): βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα του ΟΑΕΔ 2) Για άμεσα ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους (πρώην ΟΑΕΕ, ΤΕΒΕ, ΤΣΑ κ.τ.λ) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν διακόψει την άσκηση επαγγέλματος ή βεβαίωση διαγραφής από τα μητρώα του ασφαλιστικού φορέα
 • Για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης παραπληγικών-τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων: (για άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένους στο δημόσιο) Σε περίπτωση νοσηλείας, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το είδος της προνοιακής δομής (κλειστής ή ανοιχτής φροντίδας)
 • Για οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων: 1) Βεβαίωση φοίτησης (για άτομα από 19-25 ετών). 2) Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την ίδια αιτία από άλλη πηγή, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το ποσό που λαμβάνουν.
 • Για πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση: 1) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι δεν πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις του φορέα για λήψη του εξωιδρυματικού επιδόματος. 2) Βεβαίωση φοίτησης (για άτομα από 18 ετών και πάνω που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας)
 • Για πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία όρασης : 1) Αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση εργασίας (για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονται ή επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που ασκούν την επιστήμη τους.) 2) Άνεργοι, ανασφάλιστοι: Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας. 3) Δικηγόροι: Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό σύλλογο ή Δικαστική ταυτότητα

 

Σε περίπτωση επιδείνωσης της υγείας ή νέας πάθησης: Πιστοποιητικό νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο και γνωμάτευση γιατρού, από την οποία να προκύπτει η νέα πάθηση ή βλάβη ή ουσιώδη επιδείνωση

 

Σε περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής, λόγο λήξης της προηγούμενης               γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής: Γνωμάτευση επιτροπής (παλιά και καινούρια, αν υπάρχει). Η αίτηση υποβάλλεται 3 μήνες πριν από την λήξη της γνωμάτευσης ή μέχρι και 6 μήνες από την λήξη της γνωμάτευσης

 

Μπορεί να ζητηθούν κατά περίπτωση και εφόσον κριθεί απαραίτητο επιπλέον δικαιολογητικά

 

Σε περίπτωση που θα υποβάλει αίτηση τρίτο άτομο τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Νομιμοποιημένο έγγραφο όπως εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο σε ισχύ ή απόφαση δικαστικής συμπαράστασης

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, νομιμοποιημένο έγγραφο επιμέλειας παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (αφορά γονείς)

3. Αστυνομική Ταυτότητα (ή νομιμοποιημένο έγγραφο ανά περίπτωση για πολίτες τρίτων χωρών)

4. ΑΜΚΑ

5. E-mail και κινητό

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά γίνονται δεκτά Δευτέρα-Πέμπτη 09:00-14:00 στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δέλτα στη Σίνδο, Ελ. Βενιζέλου 6Α(κτίριο ΚΕΠ) τηλ. 2313-305923/909, στο Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δέλτα – Δημοτικό Κατάστημα Κυμίνων, τηλ. 23913 30036/38 και στον ΟΠΕΚΑ 26ης Οκτωβρίου 54-56 Θεσσαλονίκη.

 

Υποσέλιδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

 

Additional Info

 • Ημ.Λήξης Αιτήσεων -
 • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων

Προδημοσίευση 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για το Τοπικό Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD για την περιοχή των Δήμων ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ στον Νομό Θεσσαλονίκης.

Η ΟΤΔ ΑΝΕΘ, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων, προδημοσιεύει την 1η Πρόσκληση για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για το Τοπικό Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD για την περιοχή των Δήμων ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ στον Νομό Θεσσαλονίκης.

Η προδημοσίευση γίνεται μετά την έγκριση του σχεδίου της πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Κ. Μακεδονίας 2014-2020 και την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ η οριστική πρόσκληση αναμένεται να ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα, αμέσως μετά την εισαγωγή της στο ηλεκτρονικό σύστημα και την τελική κοινοποίησή της στην Ε.Ε.

 

Δείτε την προδημοσίευση του σχεδίου Πρόσκλησης
- Σχέδιο Πρόσκλησης CLLD-1 Ιδιωτικών Εργων -
 
 
 

Additional Info

 • Ημ.Λήξης Αιτήσεων -
 • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων
Page 1 of 588

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr