Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2013 10:56

Τεχνικός Ανακύκλωσης Χαρτιού

Αναθέτουσα αρχή
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Τίτλος Πράξης
Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από
Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής
Ένταξης Ατόμων με αναπηρίες και απεξαρτημένων
ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από
πιστοποιημένα ΚΕΚ, στις τρεις Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τίτλος προγράμματος
Τεχνικός Ανακύκλωσης Χαρτιού
Προβλεπόμενη περίοδος υλοποίησης
2014
Αριθμός καταρτιζομένων
20
Ομάδα στόχος

Άνεργοι μετανάστες απόφοιτοι Δημοτικού, Γυμνασίου και

Λυκείου

Επιδοτούμενο
Ναι
Ώρες θεωρίας και πρακτικής
550 ώρες (150 ώρες προκατάρτιση, 100 ώρες
θεωρητική κατάρτιση και 400 ώρες πρακτική άσκηση)

 

 epix programma anapt anthr

 

 

 

 

 

.

Τελευταία από τον/την

επιστροφή στην αρχή