tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2017 12:19

Προκήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόσληψη συνλικά έξι (6) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών της

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση :26ης Οκτωβρίου 64
T.Κ. :546 27
Πληροφορίες :Α. Υφαντοπούλου
Τηλέφωνο :2313 319-163
FAX :2313 319-165
E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Θεσσαλονίκη 5 Δεκεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ. 514785(7315)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

  • ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
  • ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ
  • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-3-2017» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν :

  •  Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται, στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού, 26ης Οκτωβρίου 64,Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη στην κα Κωνσταντοπούλου Ελένη-Αφροδίτη τηλ. επικοινωνίας 2313 319178 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00΄ – 13:00΄.
  •  Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας – Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού , 26ης Οκτωβρίου 64 - Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη, υπόψη κας Υφαντοπούλου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 319163 ).

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από 13/12/2017 μέχρι και 22/12/2017

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-
2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλω-
σης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα
και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανο-
νιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους
στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα
αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ (Α1) με σήμανση έκδοσης
«22-01-2016», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω
της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλα-
δή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών φορέων  Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 230 KB 
Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) έκδοσης 30.03.2017 355 KB 
Ειδικό Παράρτημα Α1 Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ έκδοσης 22.01.2016 76 KB 
Έντυπο αίτησης

 

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: 22/12/2017
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2017 12:27

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr